Đảng - Đoàn thể

Công đoàn

- Chủ tịch Công đoàn: Th.S. Nguyễn Thị Phương Thịnh

- Ủy viên BCH:    -  Ngô Thị Tăng

                              - Nguyễn Thị Quỳnh